این مدل سوکت هم به ساینا sوهم به کوییک sقابل نصب به صورت فابریکی می‌باشند